IPAMARK
Patentes e Marcas
Atencion ao Cliente: 91 564 11 48
galicia@ipamark.es

A marca é un sinal, ou calquera outro medio para distinguir produtos ou servizos dunha persoa ou empresa, produtos ou servizos idénticos ou semellantes a outro.

Así, a función básica da marca é indicar a orixe comercial dos bens ou servizos. En consecuencia, protexer as empresas contra competidores escrupulosos que tentan plaxiar seu distintivo obtendo un beneficio, tamén protexe os consumidores porque grazas a marca pódese distinguir claramente un produto doutro idéntico, deixando así a iniciativa de cada compra a que considere máis axeitada.

Poden ser Marcas

 • Palabras ou as súas combinacións.
 • As imaxes, formas, símbolos e gráficos.
 • As letras, números e as súas combinacións.
 • Formas tridimensionais, envases.
 • Os contedores, a forma do produto o a súa presentación.

En xeral, o rexistro dunha marca é concedida por 10 anos a partir do día en que a solicitude presentouse, e pode ser renovado indefinidamente por períodos sucesivos de 10 anos.

Con todo, as marcas non é un simple rexistro, teñen uns medios de procesamento no cal se observa se está dacordo coa lei e tamén hai posibilidade dunha oposición a unha solicitude por parte de terceiros con rexistros similares.

A clasificación dos diversos produtos que poidan existir, así como os servizos que poden ofrecer, foron distribuídos en 45 clases ou sectores dunha Clasificación Internacional. A solicitude de rexistro dunha marca pode incluír máis dunha clase de bens ou servizos do Nomenclátor, incrementando as taxas según o número de clases solicitadas.

Aínda que o dereito outorgado pola Marca é exclusivo, nada impide que dous sinais idénticos ou similares coexistir no mercado e o rexistro, sempre que distingan produtos ou servizos diferenciados. En consecuencia, a marca ten que rexistrarse, polo menos, nas clases cuios produtos ou servizos gardan algunha afinidade coa súa empresa.

En España temos 3 posibilidades de rexistro:

 • Marca nacional, que como o seu nome suxire abarca o territorio nacional. Hoxe a marca é regulada pola Lei 17/ 2001, de 7 de decembro de 2001, que regula o rexistro de marcas e nomes comerciais.
 • Marca da Unión Europea. É un rexistro que afecta o conxunto da Unón Europea, constituíndo o primeiro rexistro supranacional unitario é creado, xa que só pode rexistrarse, cederse, renunciar, caducar ou ser anulada en todos os países da Unión Europea. Este rexistro foi creado polo Regulamento comunitario, de 14 de marzo de 1994, o que afecta a España en dobre medida: primeiro, porque é un país europeo e segundo porque para tramitar a marca da Unión Europea creouse o Oficina de Propiedade Intelectual da Unión Europea (EUIPO), con sede en Alacante.
 • A Marca Internacional foi creada no marco do Acordo de Madrid 1891 e do Protocolo de Madrid de 1989.

  Basicamente, a única condición esixida para solicitar o seu rexistro como Marca Internacional é estar rexistrado, ou solicitada á marca para os mesmos produtos ou servizos no noso país.

  Hoxe en día forman parte do Acordo e Protocolo máis de 84 países, entre eles a maioria dos paises europeos e do mundo industrializado.

 

 • Informes de rexistro

 • Asesoramento - Auditoria

 • Solicitudes e tramitación

 • Renovacións e mantemento

 • Vixilancia


Esquema de tramitación: